Skip to content Skip to footer

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30 % zaliczki) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2

Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub e-mail) należy potwierdzić wpłacając na podane konto:

FILMAR Adrian Piercewicz

Ul. Nenufarów 4, 66-218 Lubrza

Nr konta bankowego: 48 1020 5402 0000 0302 0250 7275

kwotę zaliczki, o której mowa w §1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

§3

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§4

Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

§5

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką przy pobieraniu kluczy.

§6

Za wynajem domku letniskowego są pobierane opłaty wg aktualnego cennika.

§7

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

§8

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.

§9

Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

§10

W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

§11

Zakwaterowanie i wykwaterowanie w domku następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

§12

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

§13

Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego.

§14

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku dozwolony pod opieką osób dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.

§15

Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

§16

Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

§17

Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

§18

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

§19

Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

§20

Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

§21

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

§22

Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

§23

Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Zabrania się poruszania nimi po terenie obiektu.

§24

W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§25

Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

§26

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wzniecania otwartego ognia.

§27

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§28

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

§29

Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

§30

W przypadku chęci skorzystania z kominka, należy powiadomić o tym fakcie Właściciela, który zapozna Wynajmującego z dokładną instrukcją użytkowania.

§31

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

§32

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

§33

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

§34

Właściciel ma dostęp do domków i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Wynajmujących.

§35

Z uwagi na szacunek, bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych Gości nie przyjmujemy zwierząt. Na terenie całego ośrodka i domków obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

§36

Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

§37

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.

§38

W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go Właścicielowi.

§39

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

§40

Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej https://plazowyzakatek.pl/polityka-prywatnosci/
<br.

Życzymy udanego pobytu!
JACUZZI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI W STREFIE SPA PLAŻOWY ZAKĄTEK

1. Postanowienia ogólne

 • Wanna jacuzzi jest integralną częścią Ośrodka Plażowy Zakątek i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z jacuzzi należy uzgodnić każdorazowo z Właścicielem ośrodka w celu uzyskania instrukcji obsługi i przeszkolenia.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z wanny jacuzzi korzystający zobowiązani są do zapoznania się z przeciwskazaniami do korzystania z kąpieli oraz treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania.
 • Korzystanie z wanny jacuzzi (hydromasażu) jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 • Wanna dostępna jest dla wszystkich użytkowników którzy wykupili wstęp.
 • Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć dokładnie całe ciało pod prysznicem.
 • Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 • Z jacuzzi korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 • Za skutki zdrowotne korzystania z jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

2. Przeciwskazania do korzystania z jacuzzi:

 • dysfunkcje układu krążenia
 • dysfunkcje układu oddechowego
 • dysfunkcje neurologiczne i gastryczne
 • ciąża (wyłącznie po konsultacji lekarskiej)
 • choroby zakaźne
 • zewnętrznie widoczne schorzenia dermatologiczne, opatrunki
 • nadciśnienie
 • cukrzyca
 • alergia, uczulenie na chlor
 • stany zapalne dróg moczowych
 • grzybica
 • epilepsja
 • żylaki
 • choroby przewlekłe
 • choroby narządów płciowych

3. Zabrania się:

 • korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek
 • użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany
 • korzystać z jacuzzi w więcej niż 6 osób
 • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
 • korzystać z jacuzzi i jednocześnie spożywać artykuły spożywcze
 • zanurzania głowy i twarzy
 • manipulowania przy dyszach i pokrętłach
 • siadania na obrzeżu niecki jacuzzi
 • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe

4. Instrukcja korzystania z jacuzzi:

 • wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny
 • w wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób
 • zaleca się pobyt w wannie max. 30min.
 • kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej
 • zabrania się wchodzenia w okularach korekcyjnych, biżuterii, w zegarkach
 • dzieci używające pieluchy należy ubrać w wodoodporne i jednorazowe pieluchomajtki
 • wszelkie nieprawidłowości i dolegliwości należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi ośrodka.

5. Postanowienia dodatkowe:

 • Właściciel ośrodka może kontrolować sposób korzystania z urządzenia, a w razie naruszenia regulaminu zakazać dalszego korzystania.
 • Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione na terenie obiektu, Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 • Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni Właściciel ośrodka. Wszystkie osoby korzystające z wanny jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 • W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem Regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic/opiekun dziecka, które korzysta z jacuzzi.
UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W JACUZZI ORAZ ŁĄCZENIE Z POBYTEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.
Głębokość wody w wannie jacuzzi: 0,80 m
SAUNA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W STREFIE SPA PLAŻOWY ZAKĄTEK

1. Postanowienia ogólne

 • Sauna jest integralną częścią ośrodka Plażowy Zakątek i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z sauny należy uzgodnić każdorazowo z Właścicielem ośrodka w celu uzyskania instrukcji obsługi i przeszkolenia.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z sauny korzystający zobowiązani są do zapoznania się z przeciwskazaniami do korzystania z sauny oraz treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania.
 • Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 • Sauna dostępna jest dla wszystkich użytkowników którzy wykupili wstęp.
 • Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 • Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań.
 • Każda osoba korzystająca z sauny powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 • Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 • We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Właściciela ośrodka.

2. Przeciwskazania do korzystania z sauny:

 • widoczne zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany, niezagojone rany
 • schorzenia układu krążeniowo – oddechowego
 • schorzenia układu nerwowego
 • stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających lub innych substancji o podobnym oddziaływaniu
 • ostre stany zapalne
 • ciąża, menstruacja, karmienie piersią
 • epilepsja
 • cukrzyca
 • choroby tarczycy
 • choroby zakaźne
 • klaustrofobia
 • ostre infekcje, przeziębienie, grypa, gorączka
 • ostre stany reumatyczne

3. Zabrania się:

 • przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • użytkowania sauny gdy dostęp do niej jest zakazany
 • wnoszenia opakowań szklanych, wnoszenia i spożywania napojów i pożywienia
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych
 • palenia tytoniu i e-papierosów
 • wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym i obuwiu
 • wnoszenia lodu do pomieszczenia sauny
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • używania olejków eterycznych, własnych płynów, esencji czy innych substancji podczas korzystania
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • kłaść ręczniki w pobliżu pieca, ani na nim, gdyż grozi to pożarem
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe

4. Instrukcja korzystania z sauny:

 • Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa dla ciała – temperatura w saunie suchej to 90°C.
 • W kabinie sauny może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.
 • Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min.
 • Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć zimny prysznic i odpocząć 10-15minut.
 • W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 • Do sauny najlepiej wchodzić ok. 2h po posiłku.
 • Jeżeli nogi i ręce są zimne – należy je ogrzać przed wejściem.
 • Nie należy wchodzić do sauny w stresie i zmęczeniu – zbytnie obciążenie serca, mniejsza skuteczność.
 • Pobyt w saunie ma właściwości oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.
 1. Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń a następnie dokładnie je osusz.
 2. Korzystanie z sauny odbywa się nago. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć obuwie i pozostawić na zewnątrz inne elementy plastikowe lub metalowe (np. kolczyki, okulary) gdyż mogą się one stać przyczyną poparzenia.
 4. Wejdź do sauny. Z miejsca siedzącego można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu go suchym, czystym, białym ręcznikiem, tak aby żadna część ciała nie dotykała do elementów sauny.
 5. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję pobytu w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero podczas wypoczynku.
 6. Po wyjściu z sauny należy schłodzić i umyć ciało pod prysznicem – schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca. Zabrania się schładzania organizmu bezpośrednio po wyjściu z sauny w jacuzzi.
 7. Po schłodzeniu odpocznij i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

5. Postanowienia dodatkowe:

 • Właściciel ośrodka może kontrolować sposób korzystania z urządzenia, a w razie naruszenia regulaminu zakazać dalszego korzystania.
 • Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione na terenie obiektu, Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 • Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni Właściciel ośrodka. Wszystkie osoby korzystające z sauny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 • W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem Regulaminu oraz instrukcji korzystania z sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
UWAGA! W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.