Skip to content Skip to footer

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW

§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30 % zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.
§2
Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub e-mail) należy potwierdzić wpłacając na podane konto: FILMAR Adrian Piercewicz Ul. Nenufarów 4, 66-218 Lubrza Nr konta bankowego: 48 1020 5402 0000 0302 0250 7275 kwotę zadatku, o której mowa w §1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
§3
Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
§4
Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
§5
Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką przy pobieraniu kluczy.
§6
Za wynajem domku letniskowego są pobierane opłaty wg aktualnego cennika.
§7
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
§8
W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
§9
Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
§10
W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
§11
Zakwaterowanie i wykwaterowanie w domku następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
§12
W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
§13
Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego.
§14
Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku dozwolony pod opieką osób dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
§15
Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
§16
Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
§17
Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
§18
Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
§19
Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
§20
Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
§21
Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
§22
Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
§23
Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Zabrania się poruszania nimi po terenie obiektu.
§24
W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
§25
Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
§26
W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wzniecania otwartego ognia.
§27
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
§28
Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
§29
Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
§30
W przypadku chęci skorzystania z kominka, należy powiadomić o tym fakcie Właściciela, który zapozna Wynajmującego z dokładną instrukcją użytkowania.
§31
Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
§32
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
§33
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
§34
Właściciel ma dostęp do domków i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Wynajmujących.
§35
Z uwagi na szacunek, bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych Gości nie przyjmujemy zwierząt. Na terenie całego ośrodka i domków obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
§36
Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.
§37
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.
§38
W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go Właścicielowi.
§39
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
§40
Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej https://plazowyzakatek.pl/polityka-prywatnosci/
Życzymy udanego pobytu!